۲۴ ساعت ایرانیها چطور می گذرد؟

۲۴ ساعت ایرانیها چطور می گذرد؟ ایرانیها بیشترین زمان خودرا صرف کارهای مربوط به رسیدگی و مراقبت از خود می کنند، ولی بعد آن نحوه گذران وقت بین زنان و مردان متفاوت می باشد.


به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، تحقیقات مربوط به گذران وقت همچون مطالبی است که در سالهای اخیر مورد توجه برنامه ریزان و پژوهشگران مطالعات اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته و بر این اساس مرکز آمار ایران بعنوان متولی آمار کشور طراحی طرح گذران وقت را در دستور کار خود قرار داده است.
جامعه تحت پوشش این تحقیقات که افراد ۱۵ ساله و بیشتر است عضو خانوارهای معمولی ساکن یا گروهی در نقاط شهری کشور هستند و اعضای خانوارهای معمولی غیرساکن، روستایی و اعضای خانوارهای موسسه ای را پوشش نمی دهد.
دریافت توضیحات بیشتر و جزییات در ارتباط با طرح گذران وقت خصوصاً در گروه های سنی جوانان و سالمندان که در دستور مرکز آمار ایران قرار دارد، با تشریح و ارائه گزارشی از طرف صمد احسانی – کارشناس آمارهای اجتماعی مرکز آمار ایران – که تخصص او دکترای جامعه شناسی سیاسی است به ایسنا همراه بود.
بنابر گفته وی، امروزه از داده های طرح گذران وقت برای فهم الگو، استاندارد، سبک و کیفیت زندگی، کارها و کارهای خانه داری، کارهای داوطلبانه، کارهای ورزشی، مشارکت اجتماعی، برنامه ریزی شهری، کارهای اوقات فراغت و موضوعات توسعه استفاده می شود و الگوی گذران وقت برمبنای چرخه زندگی انسان ها تغییر می کند، بدین جهت شناخت الگوی گذران وقت در دوره های مختلف زندگی مانند جوانی و سالمندی دارای اهمیت است.
طبق توضیح احسانی، مرکز آمار ایران بنابر وظیفه قانونی خود تهیه و طراحی طرح گذران وقت را در سه دوره زمانی ۸۸- ۱۳۸۷، ۹۴-۱۳۹۳ و ۹۹-۱۳۹۸ باهدف دستیابی به شیوه گذران وقت افراد جامعه، شناخت نوع و مدت زمان کارهای انجام شده توسط آنها، در مناطق شهری کشور به اجرا در آورده است.
به گفته ی ایشان، در این طرح برای طبقه بندی کارهای گذران وقت از طبقه بندی بین المللی ICATUS-۲۰۱۶ استفاده شده است.
اما در ادامه این کارشناس آمارهای اجتماعی مرکز آمار ایران نتایج جست وجوهای صورت گرفته و آمارگیری طرح گذران وقت طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ را ارائه کرد و در این رابطه اظهار داشت که در این آمارگیری، جمع آوری اطلاعات پرسشنامه خانواری توسط مأمور آمارگیر بصورت حضوری و اطلاعات پرسشنامه فردی توسط افراد خانوار به روش خود تکمیلی انجام شده است. هر یک از افراد ۱۵ ساله و بیش تر حاضر در خانوار شرح تمامی کارهای خودرا در طول یک شبانه روز به تفکیک دوره های زمانی ۱۵ دقیقه ای به ریزترین و مشروح ترین شکل، شخصاً در پرسشنامه درج و مأمور آمارگیر با مراجعه مجدد، پرسشنامه تکمیل شده را جمع آوری کرده است.


بیشترین زمان، صرف چه کاری می شود؟

بر طبق این گزارش، متوسط بیشترین زمان صرف شده در طول روز به گروه فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی»از جمله خوابیدن، خوردن و آشامیدن، مراقبت های بهداشتی – پزشکی، سفر در رابطه با کارهای رسیدگی و خود مراقبتی با ۱۱ ساعت و ۳۴ دقیقه اختصاص دارد.
پس از آن «فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی»شامل بازدید از رویدادهای/مکان های فرهنگی، تفریحی و ورزشی، سرگرمی ها، شرکت در ورزش ها، استفاده از رسانه های گروهی، مطالعه در اوقات فراغت، تماشای تلویزیون، گوش دادن به رادیو، سفر در رابطه با فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی و تمرین های ورزشی و... با چهار ساعت و ۱۹ دقیقه قرار دارد.

ایرانی ها چقدر زمان صرف کار می کنند؟
همین طور «اشتغال و کارهای مرتبط برای مزد»شامل اشتغال در شرکت ها، نهادهای دولتی و موسسات غیرانتفاعی، اشتغال در بنگاه های اقتصادی خانگی تولید کالاها، اشتغال در خانوارها و بنگاه های اقتصادی خانگی ارائه خدمات، کارهای فرعی و وقفه های در رابطه با شغل، جست وجوی شغل، راه اندازی شغل، سفر و تردد در رابطه با شغل و …با دو ساعت و ۴۶ دقیقه می باشد که این مدت زمان برای مردان حدود چهار ساعت و ۵۹ دقیقه است.


حدود ۳ ساعت برای کارهای خانگی بدون مزد
گزارش احسانی نشان میدهد که «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده»شامل تهیه و آماده کردن غذا، تمیز کردن خانه، خرید کردن برای اعضای خانوار، نگهداری از گل و گیاه و حیوان خانگی و... دو ساعت و ۵۱ دقیقه از خانوارها وقت می گیرد.

۱.۵ ساعتی هم برای معاشرت
«معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی» شامل صحبت کردن، شرکت در رویدادهای اجتماعی/ فرهنگی جامعه، نقش داشتن در مسئولیت های مربوط به شهروندی، آداب و رسوم دینی، سفر تفریحی- زیارتی و... نیز با یک ساعت و ۳۶ دقیقه بوده است.


کار بدون مزد ولی داوطلبانه فقط ۲ دقیقه

همین طور کمترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به «کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد» با دو دقیقه است.


مردان بیشترین وقت را صرف چه کاری می کنند؟
نتایج این بررسی نشان میدهد که در میان مردان، پس از فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی»، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت «اشتغال و کارهای مرتبط برای مزد» با چهار ساعت و ۵۹ دقیقه، «فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی» با چهار ساعت و ۳۵ دقیقه و «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی» با یک ساعت و ۲۷ دقیقه بوده است.

سه اولویت زنان در گذران وقت
در میان زنان نیز، متوسط بیشترین زمان صرف شده پس از رسیدگی و خود مراقبتی، مربوط به گروه فعالیت «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» با چهار ساعت و ۴۶ دقیقه و «فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی» با چهار ساعت و سه دقیقه در رتبه بعدی قرار دارد.
آن طور که این کارشناس مرکز آمار می گوید: مقایسه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان نشان میدهد که زنان نسبت به مردان در یک شبانه روز سه ساعت و ۵۳ دقیقه وقت بیشتری به خدمات خانگی بدون مزد و بیش از چهار ساعت زمان کمتری به اشتغال و کارهای مرتبط برای مزد اختصاص می دهند.


جزئیات گذران وقت در چهار فصل
بر طبق این گزارش، بررسی الگوی گذران وقت در چهار فصل (پاییز و زمستان ۱۳۹۸ و بهار و تابستان ۱۳۹۹) از این حکایت دارد که بیشترین زمان صرف شده برای گروه های فعالیت گذران وقت، در گروه «اشتغال و کارهای مرتبط برای مزد» مربوط به فصل تابستان با دو ساعت و ۵۶ دقیقه، در گروه «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» مربوط به فصل زمستان با سه ساعت و سه دقیقه، در گروه های «خدمات مراقبتی بدون مزد برای خانوار و خانواده» با ۳۳ دقیقه، «یادگیری» با ۴۳ دقیقه و «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب ورسوم دینی» با یک ساعت و ۴۶ دقیقه مربوط به فصل پاییز درگروه «فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی» مربوط به فصل زمستان با چهار ساعت و ۲۹ دقیقه و در گروه «رسیدگی و خودمراقبتی» با ۱۱ ساعت و ۴۲ دقیقه مربوط به فصل تابستان بوده است.
بدین سبب در دو گروه فعالیت «تولید کالا جهت استفاده نهایی خود» و «کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد» تفاوت چشم گیری بین فصول دیده نمی گردد.
1400/05/12
13:25:04
5.0 / 5
168
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان