چند درصد زنان ایرانی خانه دار هستند؟

چند درصد زنان ایرانی خانه دار هستند؟ جوان بین: درحالی كه حدود 62.1 درصد از زنان كشور «خانه دار» هستند، تعداد قابل توجهی از زنان، خانه ‏داری را شغلی پرزحمت، یك نواخت و بی ارزش تلقی می‏ كنند، این درحالیست كه امروزه در سطح جهانی درباره ارزش گذاری اقتصادی فعالیت خانه داری زنان مطالعاتی انجام شده كه نشان داده است ارزش كار خانگی زنان در سال 85، 22 درصد جی دی پی ایران را تشكیل می داده كه این رقم در سال 95 به 30 درصد افزایش یافته است.


به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، فعالیت و درآمدزایی دو عنصر اساسی مفهوم شغل شمرده می شود و همین مسئله باعث شده كه زنان خانه دار با وجود حساسیت و سنگینی مسئولیتی كه بر عهده دارند، جزء دایره افراد شاغل محسوب نشوند. گرچه كار خانه داری زنان كه شامل نگهداری، تداوم منابع انسانی و مراقبت از كیان خانواده است دارای ارزش اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می باشد، اما عمدتاً انجام این كار از نظر زنان پنهان و نامحسوس مانده و چندان توجهی به آن نمی گردد.

نگاهی به آمارهای اطلس وضعیت زنان و خانواده كه بر اساس سرشماری سال ۹۵ تهیه شده است، درباب وضعیت زنان خانه دار كشور نشان داده است كه بطور میانگین حدود ۶۲.۱ درصد از زنان ۱۰ ساله و بیشتر به جمعیت در سن كار، خانه دار هستند. همین طور ۵۹.۷ درصد زنان ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط شهری كشور و ۶۸.۳ درصد زنان نقاط روستایی كشور، خانه دار هستند.


اما یكی از ابهاماتی كه در این نمودار وجود دارد این است كه چرا برای نرخ گیری جمعیت خانه داری، سن زنان را از ۱۰ سال محاسبه می كنند؟ كه شهلا كاظمی پور-جمعیت شناس در گفت وگویی با ایسنا در این زمینه می گوید: در سرشماری آمار، در جدول وضع فعالیت، سن از ده سال به بالا محاسبه می شود كه بر طبق آن افراد به دو گروه فعال و غیرفعال تقسیم می شوند، در این جداول گروه فعالان به شاغل و بیكار و غیر فعالان به محصلان و خانه داران تفكیك می شود.

استان های دارای بیشترین و كمترین زنان خانه دار در كشور

به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، بر طبق آمارهای اطلس وضعیت زنان و خانواده كه بر اساس سرشماری سال ۹۵ تهیه شده است، استان همدان بیشترین تعداد و استان سیستان و بلوچستان كمترین تعداد زنان خانه دار را در میان استان های كشور در خود جای داده است؛ به طوریكه استان همدان با نرخ ۶۹.۲۳ درصد در زمینه خانه داری از میان ۳۱ استان كشور رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان با نرخ ۴۹.۶۳ درصد رتبه آخر را به خود مختص كرده است. همین طور به تفكیك سنی از كل جمعیت زنان جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله استان های كشور، حدود ۵۰.۱ درصد خانه دار هستند. در این میان استان همدان با نرخ ۵۹.۱۴ درصد دارای بیشترین زنان جوان خانه دار و استان كهگیلویه و بویر احمد با نرخ ۴۰.۱۵ درصد دارای كمترین زنان جوان خانه دار است.

كاظمی پور در پاسخ به این سوال كه چرا تعداد زنان خانه دار استانی مانند سیستان و بلوچستان كه در حوزه آموزشی چندان پیشرفتی نداشته اند، نسبت به سایر استان ها از كمترین تعداد زنان خانه دار برخوردار است؟ می گوید: هر استانی را باید با عنایت به ساختار همان استان مقایسه كرد، استان سیستان و بلوچستان نسبت به سایر استان های كشور از باروری بالایی برخوردار می باشد.

وی با اشاره به اینكه زنان خانه دار در گروه غیر فعالان (طفل، محصل، دارای درآمد بدون كار، و بازنشسته) محاسبه می شوند، اظهار داشت: زمانی كه در جامعه ای تعداد طفل یا محصل بیشتر باشد به تبع تعداد زنان خانه دار كاسته می شود كه در این نمودار ساختار سنی در نظر گرفته نشده است.

حدود 46 درصد 15 تا 29 ساله های شهرنشین خانه دارندكهگیلویه و بویر احمد دارای كمترین تعداد زنان جوان خانه دار
اما مروری بر وضعیت زنان خانه دار نقاط شهری نشان داده است كه حدود ۵۹.۷ درصد زنان ۱۰ ساله و بیشتر به جمعیت در سن كار در نقاط شهری استان های كشور، خانه دار هستند، از این میان استان قم با نرخ ۶۶.۴۸ درصد بیشترین زنان خانه دار و استان كهگیلویه و بویراحمد با نرخ ۵۱.۱۶ درصد، كمترین زنان خانه دار را در خود جای داده است، همین طور از میان كل جمعیت زنان جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله ساكن در نقاط شهری كشور حدود ۴۵.۹ درصد خانه دار هستند كه استان قم با نرخ ۵۴.۷۰ درصد دارای بیشترین تعداد زنان جوان خانه دار و استان كهگیلویه و بویر احمد با نرخ ۳۴.۸۴ درصد دارای كمترین تعداد زنان جوان خانه دار است.


چرا تعداد زنان خانه دار شهری كمتر و در روستاها بیشتر است؟

وضعیت زنان خانه دار نقاط روستایی كشور نیز از آن حكایت می كند كه ۶۸.۳ درصد زنان خانه دار ۱۰ ساله و بیشتر به جمعیت سن در كار در نقاط روستایی كشور، خانه دار هستند كه از این میان استان همدان با نرخ ۷۹.۱۸ درصد دارای بیشترین زنان خانه دار و استان سیستان و بلوچستان با ۴۸.۴ درصد دارای كمترین تعداد زنان خانه دار نقاط روستایی است كه طبق رتبه بندی جمعیت زنان جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله ساكن در نقاط روستایی كشور، استان همدان با نرخ ۷۶.۸۹ درصد بیشترین تعداد زنان جوان خانه دار و استان سیستان و بلوچستان با نرخ ۴۷.۲۲ درصد كمترین تعداد زنان جوان خانه دار را در خود جای داده است.


در همین راستا كاظمی پور درباره نحوه تقسیم بندی تعداد زنان خانه دار بر طبق نقاط شهری و روستایی نیز می افزاید: همانطور كه گفته شد در سرشماری، جدولی تحت عنوان جدول وضع فعالیت وجود دارد كه بر طبق آن جمعیت 10 سال به بالا به دو گروه فعال و غیرفعال تقسیم می شوند، در این جداول گروه فعالان به دو گروه شاغل و بیكار و غیر فعالان را نیز به محصلان، خانه داران، دارای درآمد بدون كار و بازنشستگی تقسیم می شوند.

وی با اشاره به اینكه حدود ۱۳ درصد شاغل و بیكار (گروه فعالان) هستند و ۸۷ درصد را گروه غیرفعالان می سازند، یادآور می شود: این ۸۷ درصد را ۱۰۰ در نظر می گیرند، از این مقدار حدود ۶۰ درصد خانه دار هستند و ۳۰ الی ۴۰ درصد محصل، از كار افتاده و بازنشسته هستند. به عبارتی حدود دو سوم از جدول افراد غیر فعال خانه دار و یك سوم آن محصل و دانشجو، تعداد كمی سالخورده و بازنشسته و از كار افتاده هستند. وقتی این میزان بین شهر و روستا مقایسه می شود تعداد زنان خانه دار در شهر كمتر و در روستا بیشتر است.

چرا زنان شاغل ایرانی خودرا «خانه دار» معرفی می كنند؟

البته كاظمی پور تصریح می كند كه زنان روستایی كشاورز، خودرا شاغل معرفی نمی كنند این درحالیست كه از نظر ما خیلی از آنها شاغل هستند و درآمدزایی دارند، اگر آنها خودرا شاغل معرفی كنند شاغل محاسبه می شوند اما هنگام سرشماری خودرا خانه دار معرفی می كنند درصورتی كه در دامداری، كشاورزی و صنایع دستی مشاركت دارند بنا بر این این آمارها چندان مطلوب نیست؛، حتی در شهرها نیز كه آمار رسمی اشتغال وجود دارد نشان داده است كه حدود ۱۳ درصد از جمعیت زنان شاغل هستند كه هم اكنون این رقم به ۱۷ درصد ارتقاء یافته است یعنی ۱۷ درصد از زنان ۱۰ ساله به بالا در كشور فعال می باشند این درحالیست كه تعداد زیادی از بانوانی كه در زمینه كار غیر رسمی مشغول به كار هستند به سبب نپرداختن مالیات خودرا شاغل معرفی نمی كنند. طبق محاسبه ای كه در سال ۸۵ در این زمینه انجام دادم، بطور قانونی سطح فعالیت زنان ۱۷ درصد نیست بلكه بیشتر از ۳۰ درصد است.

درصد زنان خانه داری كه «بیمه» تامین اجتماعی دارند

به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، تامین آینده و پس انداز قابل اتكا همواره یكی از دغدغه های زنان خانه دار محسوب می شود، این درحالیست كه طبق سرشماری سال ۹۵ بطور میانگین ۳۰۱۵ زن خانه دار تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند كه استان كردستان با تحت پوشش گرفتن ۱۴ هزار و ۵۸۳ زن خانه دار بیشترین تعداد زنان خانه دار بیمه شده سازمان تامین اجتماعی را در خود جای داده و استان البرز با تحت پوشش گرفتن هشت زن، رتبه آخر را در این زمینه كسب كرده است.

كاظمی پور درباره اینكه چرا استان كردستان نسبت به سایر استان ها دارای بیشترین تعداد زنان خانه دار بیمه شده سازمان تامین اجتماعی است؟ نیز اینطور پاسخ می دهد: امكان دارد برخی استان ها در زمینه بیمه اطلاع رسانی بیشتری انجام داده باشند و یا از سیستم های حمایتی بیشتری برخوردار باشند. به سبب اینكه استان كردستان انسجام قومی بالایی دارد امكان دارد افراد به این مسیر رفته باشند كه زنان خانه دار بیمه و از تامین آتیه برخوردار شوند و به احتمال قوی در استان های دیگر این مساله اطلاع رسانی نشده است.

منبع:

1398/03/06
19:34:53
5.0 / 5
4527
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۱
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان