استاد دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح كرد:

انسان عنصر متعالی و ركن اساسی شهر هوشمند است

انسان عنصر متعالی و ركن اساسی شهر هوشمند است به گزارش جوان بین استاد دانشگاه صنعتی اصفهان در دهمین کنفرانس الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، اظهار داشت: شهر هوشمند یکی از کوشش های متأخر انسان برای ایجاد بستری برای حیاتِ کارآمد و موثر در جهان بوده و انسان در شهر هوشمند، بعنوان عنصر متعالی و رکن اساسی درآمده است.به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روابط عمومی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سید مرتضی سقائیان نژاد، شهردار قم در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله خودرا با همکاری کاوه امین، استادیار برنامه ریزی شهری و دبیر گروه اندیشه ورز پیشرفت شهر قم و محسن رنجبر دانشجوی دکترای مدیریت تطبیقی و توسعه و معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با عنوان «تبیین مدل مفهومی شهر هوشمند با نگاه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» ارائه کرد.

وی که مقاله خودرا در سالن شماره دو کنفرانس ارائه کرد در توضیح مقاله اش، اظهار داشت: بخش های مختلفی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، انسان، زندگی و معاش او را بعنوان موتور محرک پیشرفت معرفی کرده و بر اهمیت تعامل انسان و محیط زندگی او صحه می گذارد. در مبانی با اشاره به جامعیت نگاه معرفتی و معیشتی اسلام در تربیت و تامین کمال و سعادت وی در دنیا و آخرت بخش مبانی دین شناختی و با اشاره به جنبه ی راهنما بودن اسلام برای رشد، تمدن سازی و پیشرفت فرد و جامعه و همین طور با تاکید بر خردورزی و بهره مندی از دانش و تجارب انسانی و ارتباط منطقی میان وحی و عقل، در تمام این نمونه ها ارتباط میان نگاه اسلام و میزان بهره مندی خردمندانه انسان از مواهب الهی قابل لمس می باشد. از طرف دیگر هوشمندی انسان را می توان در میزان خردورزی وی در استفاده از ابزار در هر برهه از تاریخ بشر مشاهده کرد؛ در زمانی با اهلی کردن حیوانات و در زمان دیگر در استفاده از فناوری ارتباطات.

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار نمود: در مقاله حاضر تلاش شد با تلفیق سه بینش متفاوت در باب شهر هوشمند یعنی بینش برآمده از دانشگاه، بینشی منطبق بر تجارب و توانمندی های اجرائی در شهرداری و بینشی برخاسته از تعمیق مفاهیم روز در حوزه، نگاه به مقوله ی پیشرفت از یک نگاه فناورانه به نگاهی چند وجهی با مرکزیت انسان مسلمان و با در نظر گرفتن سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی تغییر یابد.

سقائیان نژاد اشاره کرد: همگرا کردن و تقریب دیدگاه های منشعب از سه سپهر نام برده شده و کانونی ساختن آن در نقطه ای به نام «شهر هوشمند» بوده است. این فرایند، خصوصا در مجموعه نشست های دوم گروه، با نگاه به دست یافته های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و با توجه به خصلت میزبان بودگی شهرها برای پذیرش هر نوع پیشرفت، نه فقط متمرکز بر شهر در معنای مجرد آن بود، بلکه بر کوشش برای ارتقای کنش متقابل شهر با دیگر انتظامات پیشرفت تاکید داشته است. دیگر آنکه این مدل مفهومی هم اکنون نیز در حال بهبود و ارتقا بوده و نسخه نهایی نیست.

وی اضافه کرد: در بخش مبانی عملی (اصول) سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در بخش های متفاوت اشاراتی را به این پیوند میان شهر، شهروند و پیشرفت شاهد هستیم: تکریم انسان باتوجه به اقتضائات طبیعی-فطری او و نیز خصوصیات شاکله ای و موقعیتی او که بدون شک هوشمندی نیز در این مجموعه خواهد گنجید. توامانی مصالح جمعی و منافع فردی و تقدم مصالح جمعی در صورت تزاحم که شناخت و تصمیم سازی در این رابطه می تواند معرف هوشمندی شهری باشد. خانواده محوری در تنظیم ساختارها و مناسبات اجتماعی که در مدل مفهومی شهر هوشمند، تحت شناسه خانواده هوشمند بعنوان یکی از شاخص ها در بخش عناصر سازنده دیده شده است. و سبک زندگی که در مدل مفهومی تحت عنوان میزان تمایل به سبک زندگی هوشند. نیل به عدالت فضایی با ایجاد فرصت های رشد برای همه نواحی کشور که بعنوان شاخص در زیرمجموعه مزیت ها و بعنوان مزیت نسبی در مدل مفهومی دیده شده است.

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: شهر هوشمند یکی از کوشش های متأخر انسان برای ایجاد بستری برای حیاتِ کارآمد و موثر در جهان بوده است؛ انسانی که نه فقط در این شهر زندگی خودرا ادامه می دهد بلکه خود بعنوان جزئی تأثیرگذار و بدون جایگزین از کلیّت شهر درآمده و در تعاملی چند سویه با سایر اجزای شهر قرار می گیرد. به بیان شیواتر، انسان در شهر هوشمند، بعنوان عنصر متعالی و رکن اساسی درآمده و موجب شکل گیری شهری می شود که حائز کیفیت هوشمندی - یکی از وصف کننده های صفات انسانی- می شود.

سقاییان نژاد اظهار داشت: در نگاه فقط فناورانه به شهر هوشمند، ابزار هوشمند اساس شکل گیری ارتباط میان انسان و کلیت شهر است؛ به این معنا که انسان بعنوان شهروند این شهر، بوسیله به کاربردن ابزارِ هوشمند به شهر متصل است و به این شیوه، تعدادی از فعالیت ها را بصورت تعاملی با هسته ی هوشمند شهر انجام می دهد و در نهایت نوعی وابستگی میان انسان و شهر شکل می گیرد. اما در نگاه جامع و با رویکرد اسلامی به شهر، حرمت و جایگاه هر شهری به ساکنان آن بازمی گردد. شهر نهادی است که جانی دارد و کالبدی، کالبد هر شهر ساختار فیزیکی آنست و جان هر شهر ساختار فرافیزیکی آن که از آن به شهر شرعی یاد می شود و در این دیدگاه است که پایه و بنیان هوشمندی شهر از صِرف «ابزار»، به «انسانِ هوشمندِ مجهز به ابزار» تغییر می یابد.

وی با اشاره به رفتار شهروندان، بیان کرد: شهروندانی که در هر برهه از زمان با به کار بردن ابزاری که متناسب با شرایط در دست داشته اند، هوشمندانه رفتار کرده اند و بر طبق این رفتار هوشمندانه، کلیتِ شهر نیز شاکله ای هوشمند را به منصه ظهور گذاشته است. نمونه هایی از این هوشمندی در کلیت شهری را می توان در اصفهانِ صفوی، ری در زمان متقدم قاجار و شیراز در قیمومیت زندیه دریافت. در این نگاه به شهر هوشمند، مفهوم شهرهوشمند نه فقط موضوعی نو محسوب نمی گردد، بلکه سابقه ای طولانی و قابل بازنشانی را به نمایش می گذارد.

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار نمود: تفاوت در دو دیدگاه ذکر شده سبب گردید تا نیاز به مدلی مفهومی برای تبیین دیدگاه اسلامی-ایرانی به مفهوم شهر هوشمند حس گردد و ایجاد چنین مدلی را برای تشریح تعریفی متعالی و منطبق بر اصول اسلامی از شهر هوشمند ضروری گرداند. در این مدل، انسان تبدیل به وجه مقوم و ابزار بدل به وجه ممیز شهر هوشمند می شود که در نهایت و با برقراری ارتباط معنایی میان این دو و ایجاد مفهوم انسانِ هوشمندِ مجهز به ابزارِ هوشمند، و گستراندن چتر معرفتی اسلام بر این مفهومِ نوزاده، شرایط جهت ساخت مدل اجراییِ شهر هوشمندِ اسلامی- ایرانی فراهم خواهد شد.

توسعه پایدار و همه جانبه کشور بدون توسعه علمی کشاورزی ممکن نیست

دبیر اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار داشت: کشاورزی کشور با چالش های مهمی همچون پایین بودن راندمان در کشاورزی، کاهش فزاینده منابع آب زیرزمینی در دشت های کشاورزی، فرسایش، شور شدن و کاهش مواد عالی خاک های زراعی، تغییر بی رویه کاربری اراضی خاصلخیز کشاورزی در حاشیه شهرها و روستاها روبروست.

محمدحسن روزی طلب در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله خودرا که با همکاری مشترک عباسعلی زالی، رئیس اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز با عنوان «بایسته ها و نیازهای کشاورزی دانش بنیان، ضرورت توسعه پایدار و تامین امنیت غذایی کشور» تهیه کرده بود، ارائه داد.

وی که مقاله خودرا در سالن شماره دو کنفرانس ارائه کرد در توضیح مقاله اش، اظهار داشت: اهمیت کشاورزی بمنظور تامین غذای مورد نیاز مردم از دوران باستان مورد توجه حکمرانان و دولتمردان سلسله های مختلف در طول تاریخ ایران زمین بوده است. ایرانیان باستان از حدود ۷۰۰۰ سال قبل نقش بسیار مهمی در اهلی کردن و اصلاح گونه های گیاهی و پرورش دام های اهلی داشته اند. ابتکار و دانش ایرانیان در توسعه علم و فناوری طراحی و حفر قنات برای انتقال آب از مناطق کوهستانی به دشت های حاصلخیز کشاورزی و همین طور طراحی و ساخت تأسیسات فنی برای ذخیره سازی و انتقال آب مورد نیاز کشاورزی سبب تحسین مجامع علمی و فرهنگی جهان قرار دارد.

روزی طلب اظهار داشت: توسعه پایدار و همه جانبه کشور بدون توسعه علمی کشاورزی که سازگار با شرایط اقلیم خشک و نیمه خشک باشد مقدور نخواهد بود. امروز در جهان هیچ کشور توسعه یافته ای نیست که کشاورزی پیشرفته نداشته باشد و هیچ کشوری نیست که کشاورزی پیشرفته داشته باشد ولی توسعه یافته نباشد. توسعه دانش بنیان کشاورزی و مدیریت پایدار منابع طبیعی می تواند زیربنای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور و ضامن سلامت جسمی و روانی مردم باشد.

دبیر اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اشاره کرد: در امتداد تحقق تامین امنیت غذایی با تاکید بر تولید در داخل کشور ( تدبیر ۳۵) الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای توسعه دانش بنیان کشاورزی لازم است همانند خیلی از کشورهای جهان اقدامات اساسی در رابطه با حمایت و پشتیبانی بیشتر دولت، افزایش راندمان از منابع و نهاده های تولید، کاهش تصدی گری دولت و تحول در وضعیت و ساختار آموزشی و پژوهشی کشاورزی کشور ایجاد شود. این تحول همین طور نیازمند افزایش دانش و مشارکت همه جانبه کشاورزان و بهره برداران و همین طور سرمایه گذاری بیشتر به ویژه بخش خصوصی در توسعه زیر بناها و تولید نهاده های کشاورزی همچون بذر، نهال، کود، سم و واکسن می باشد. در چنین شرایطی تولید کنندگان و سرمایه گذاران کشاورزی می توانند با بهره بردن صحیح از منابع طبیعی و شرایط مختلف اقلیمی نقش بسیار مهمی در تامین امنیت غذایی و توسعه افتصادی کشور داشته باشند.

وی اظهار نمود: بیش از ۹۵ درصد مساحت اراضی کشور در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته است که با کمبود بارندگی و منابع آّب تجدیدپذیر و قابل دسترس مواجه می باشد. ایرانیان در حدود ۷۰۰۰ سال پیش باتوجه به نیاز برای توسعه کشاورزی و تامین غذای مورد نیاز مردم نفش مهم برجسته ای در بومی کردن و اصلاح نژاد گیاهان زراعی نظیر گندم، جو و حبوبات و همین طور اهلی کردن حیواناتی نظیر بز و گوسفند داشتند. تولید دانش و فناوری سازگار با شرایط اقلیم خشک توسط ایرانیان در حدود ۳۰۰۰ سال پیش در طراحی و راه اندازی قنوات بمنظور انتقال آّب زیرزمینی از مناطق کوهستانی به دشت های زراعی پایین دست و همین طور راه اندازی سازه های فنی و تخصصی برای جمع آوری و ذخیره سازی آب باران و راه اندازی شبکه های توزیع و آبرسانی برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی و شرب هنوز مورد تحسین مجامع علمی در جهان است.

روزی طلب با برشمردن چالش های بخش کشاورزی کشور، اظهار داشت: کشاورزی ایران باتوجه به افزایش جمعیت و نیاز به خود اتکایی در تولید محصولات اساسی بمنظور افزایش ضریب امنیت غذایی با چالش های مهمی همچون پایین بودن راندمان در کشاورزی، کاهش فزاینده منابع آب زیرزمینی در دشت های کشاورزی، فرسایش، شور شدن و کاهش مواد الی خاکهای زراعی، تغییر بی رویه کاربری اراضی خاصلخیز کشاورزی در حاشیه شهرها و روستاها روبرو است. گرم شدن کره زمین و تغییر اقلیم نیز اثرات مخربی در توسعه پایدار کشاورزی، حفظ محیط زیست و بهره برداری پایدار منابع طبیعی کشور دارد.

دبیر اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در آخر اظهار داشت: پس ضرورت دارد با ایجاد تحول در ساختار اجرائی دولت برای کاهش تصدی گری، تغییر در نگرش سیاست مداران و برنامه ریزان کشور در اهمیت و نقش بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای توسعه پایدار اقتصادی و تامین امنیت غذایی کشور، تحول در رسالت، ساختار و وظایف دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشاورزی برای ارتباط نزدیک و نهادینه با کشاورزان و تولید کنندگان، افزایش دانش و اطلاعات کشاورزان و ترویج فناوری های مناسب و سازگار مناظق مختلف، مشارکت فعال تشکل های کشاورزی و تولید کنندگان و همچنبن سرمایه گذاری بیشتر دولت و بخش خصوصی برای توسعه صنایع وابسته و تولید نهاده های اصلی ( بذر، نهال، کود، سم و مواد شیمیایی، ماشین الات، واکسن) برای تولید محصولات کشاورزی و غذایی در امتداد توسعه کشاورزی دانش بنیان و مدیریت صحیح منابع طبیعی با این چالش های مقابله نمود.
به گزارش جوان بین به نقل از ایرنا، دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی؛ تبیین و بایسته های اجرا از روز چهارشنبه شروع شده و تا امروز (پنجشنبه) بصورت مجازی ادامه دارد. در این کنفرانس ۷۴ مقاله علمی بصورت شفاهی و ۱۲ مقاله پوستری از طرف پژوهشگران و اندیشمندان ارائه و سپس نقد و بررسی می شود.
این مقالات در حوزه های کلیات و ساختار سند الگو، تبیین بایسته های اجرای سند الگو ر حوزه سیاسی و اجتماعی، تبیین معنویت در فرازهای سند الگو، تبیین و بایسته های اجرای تدابیر حوزه علم و آموزش و پرورش، تبیین مبانی ایران شناختی و بایسته های اجرای تدابیر در حوزه های آمایش، فناوری و نوآوری، کشاورزی و امنیت غذایی، حکمرانی و مدیریت پایدار محیط زیست، فرهنگ، جمعیت، خانواده و سلامت است.
آیت الله ابوالقاسم علیدوست، حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین، ابراهیم برزگر، علیرضا صدرا، غلامرضا جمشیدیها، محمدحسین پناهی، حجت الاسلام مسعود آذربایجانی، محمود حکمت نیا، علی اکبر موسوی موحدی، بهزاد سلطانی، محمدسعید جبل عاملی، اسماعیل شیعه، حسین سالارآملی، حجت الله حاجی حسینی، عباسعلی زالی، محمد شاهدی، سیدمحمدحسینی، محمدعلی کی نژاد، عباسقلی جهانی، محمدحسن روزی طلب، غلامعلی افروز، سوسن باستانی و مسعود شفیعی از رؤسا و اعضای هیات رییسه اندیشکده های مختلف مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مدیریت جلسات را بر عهده دارند.
همین طور میزگردی با موضوع زیست بوم اجرای تدابیر فناوری و نواوری در سند الگو در این مراسم دو روزه از طرف اندیشکده چرخه نوآوری برگزار می گردد.منبع:

1400/02/30
12:58:56
5.0 / 5
306
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۵
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان