چه كسانی می توانند خود را بیمه اختیاری كنند؟

بیمه اختیاری و شرایط استفاده از آن

بیمه اختیاری و شرایط استفاده از آن به گزارش جوان بین، در قانون تأمین اجتماعی برای پوشش بیمه ای افرادی که مدتی به واسطه اشتغال زیر پوشش بیمه اجتماعی بوده اما به علت عدم اشتغال، از پوشش این بیمه خارج شده اند، تدابیری اندیشیده شده است به نحوی که این گونه اشخاص با دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه، بتوانند بیمه خویش را به صورت اختیاری ادامه دهند.


به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، در ادامه به ضوابط و مقررات در ارتباط با ادامه بیمه به صورت اختیاری بر مبنای «آیین نامه ادامه بیمه به صورت اختیاری» مصوب سال ۱۳۸۵ و آخرین اصلاحیه اش در سال ۱۳۹۷ می پردازیم:
۱- متقاضی ادامه بیمه به صورت اختیاری باید در تاریخ انعقاد قرارداد مشمول هیچ نظام بیمه ای نبوده و با دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد می توانند با عنایت به مقررات مربوطه بیمه خویش را به صورت اختیاری ادامه دهند.
۲- درصورتیکه متقاضی فاقد حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه بوده، لیکن دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی باشد و سن وی در تاریخ انعقاد قرارداد ۵۰ سال و یا کمتر باشد در صورت تمایل می تواند با رعایت سایر شرایط مقرر نسبت به انعقاد قرارداد ادامه بیمه به صورت اختیاری اقدام نماید.
۳- اتباع خارجی که دارای مجوز اقامت و اشتغال هستند و به هر علت رابطه بیمه پردازی آنان قطع شده باشد و دارای شرط حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند، می توانند با رعایت ضوابط و مقررات در ارتباط با ادامه بیمه به صورت اختیاری، نسبت به ادامه بیمه خود به صورت اختیاری اقدام نمایند.
۴- سهم حق بیمه متقاضیان طبق ضوابط مربوطه جهت استفاده از تعهدات مبحث قانون تأمین اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و همینطور بابت حمایت های مبحث بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون (برابر تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی) مجموعاً ۲۷ درصد است.
تذکر: پرداخت سه درصد (۳%) حق بیمه در ارتباط با حمایت های مبحث بند فوق برپایه ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی به عهده دولت خواهد بود.
۵- بیمه شده متعهد می شود پس از تاریخ انعقاد قرارداد حداکثر ظرف مدت دو ماه با رفتن به پزشک معتمد مستقر در مراکز معین و یا طرف قرارداد که مورد تأئید سازمان تأمین اجتماعی هستند، نسبت به انجام معاینه پزشکی اقدام نماید. بدیهی است در غیر این صورت کلیه عواقب و تبعات ناشی از آن به عهده بیمه شده بوده و سازمان تأمین اجتماعی از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت.
تذکر۱: کلیه متقاضیان ادامه بیمه به صورت اختیاری در صورت احراز توامان شرایط ذیل از انجام معاینات پزشکی معاف هستند:
ظرف ۱۰ سال پیش از تاریخ قرارداد، یک سال سابقه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) داشته باشند و ظرف یک سال پیش از تاریخ قرارداد دارای ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) باشند.
تذکر۲: بیمه شدگانی که طبق گواهی پزشک معتمد سازمان پیش از انعقاد قرارداد ادامه بیمه به صورت اختیاری ازکارافتاده کلی تشخیص داده می شوند، نمی توانند از حمایت در ارتباط با ازکارافتادگی بهره مند شوند.
تذکر۳: درصورتیکه متقاضی در بدو قرارداد به بیماری یا عارضه خاصی مبتلا باشد در صورتی می تواند از مستمری ازکارافتادگی کلی برخوردار شود که به بیماری یا عارضه یا نقص عضو دیگری علاوه بر بیماری، عارضه یا نقص عضو اولیه گرفتار شده باشد.
۶- دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین ادامه بیمه به صورت اختیاری برای کسانی که بیشتر از پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز پیش از تاریخ ثبت تقاضا به انتخاب متقاضی خواهد بود؛ مشروط بر این که از یک و دو دهم حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نباشد.
مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین یک و دو دهم حداقل دستمزد و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.
تذکر: از آغاز هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورایعالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می شود، مبنای پرداخت حق بیمه‌ی بیمه شدگان افزایش خواهد یافت. در هرحال دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه از یک و دو دهم حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب شورایعالی تأمین اجتماعی بیشتر نخواهد بود.
۷- تاریخ شروع ادامه بیمه به صورت اختیاری حداکثر از تاریخ انعقاد قرارداد است.
۸- متقاضی از تاریخ انعقاد قرارداد حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز فرصت دارد حق بیمه مربوطه را پرداخت کند.
۹- بیمه شده اختیاری مکلف است پس از تاریخ انعقاد قرارداد، حق بیمه مربوطه را به بنا به تمایل خویش به صورت ماهانه و یا چند ماهه پیش پرداخت کند. در غیر این صورت قرارداد منعقده باطل و ادامه بیمه موکول به انعقاد قرارداد مجدد با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مربوطه خواهد بود. بدیهی است در صورتیکه متقاضی خارج از موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نموده باشد مبلغ پرداختی بعد از کسر هزینه اداری مسترد خواهد شد.
۱۰- در صورتیکه پرداخت حق بیمه از سوی بیمه شده متوقف شود و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیشتر از سه ماه فاصله به وجود نیامده باشد، بیمه شده می تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت کند، در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به انعقاد قرارداد مجدد و موافقت سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
۱۱- بیمه شده متعهد به پذیرش شرایط و تغییرات بعدی در ارتباط با برقراری هر یک از تعهدات مورد قرارداد، میزان آن و همینطور تغییر در نرخ پرداخت حق بیمه، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه و... و. عیناً به ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
تذکر: تعهدات کوتاه مدت شامل غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک حاملگی و کمک ازدواج در این نوع بیمه مورد تعهد نیست و تعهدات کوتاه مدت هزینه کفن و دفن، وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) و کمک هزینه سفر بیمار و همراه مورد تعهد است.
۱۲- حداکثر سن پذیرش تقاضای متقاضی ادامه بیمه به صورت اختیاری برای مردان و زنان ۵۰ سال تمام در تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود. در صورتیکه سن متقاضی در زمان انعقاد قرارداد بیشتر از سن مذکور باشد پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.
تذکر۱: کلیه بیمه شدگان متقاضی ادامه بیمه به صورت اختیاری که یک مرتبه در اجرای آئین نامه های در ارتباط با بیمه اختیاری قرارداد تنظیم و حق بیمه پرداخت کرده باشند، حداکثر تا سه مرتبه دیگر مجاز هستند بدون رعایت شرط سنی و با رعایت سایر مقررات، قرارداد مجدد تنظیم کنند.
تذکر۲: کلیه بیمه شدگان متقاضی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، از اعمال شرط سنی مقرر معاف خواهند بود.
۱۳- بیمه شدگان ادامه بیمه به صورت اختیاری که در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی و یا سایر صندوق های حمایتی بیمه ای اشتغال می یابند قرارداد بیمه اختیاری آنان ملغی و ادامه پرداخت بیمه اختیاری منوط به انعقاد قرارداد جدید خواهد بود.1401/09/08
15:11:10
5.0 / 5
253
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان