مروری بر شرایط بازنشستگی زنان و مردان بر حسب سن و سابقه

آیا سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل مختلف متفاوت است؟

آیا سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل مختلف متفاوت است؟ به گزارش جوان بین قائم مقام سازمان تامین اجتماعی به این پرسش كه آیا بازنشستگی بیمه شدگان در صنوف مختلف متفاوت است؟ پاسخ داد و اظهار داشت: صنوف مختلف تصور می كنند بازنشستگی شان تفاوت دارد؛ در صورتیكه اینطور نیست.


به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، محمدحسن زدا در صفحه اینستاگرامی خود مطالبی ویدئویی تحت عنوان "دانستنی های تامین اجتماعی" منتشر می كند و به مرور برخی قوانین تامین اجتماعی می پردازد.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا بازنشستگی بیمه شدگان در صنوف مختلف متفاوت است؟ پاسخ داد و اظهار داشت: صنوف مختلف تصور می كنند بازنشستگی شان تفاوت دارد؛ در صورتیكه اینطور نیست. نانوا، قناد و هر شغل دیگری طبق قانون تامین اجتماعی بازنشستگی برای مردان با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه و برای زنان با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه امكان پذیر بوده و این قانون برای همه است.
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی افزود: البته اگر شغلی سخت و زیان آور باشد، فرد باید به كمیته های سخت و زیان آور در ادارات كار كه محل تشخیص آن است بازگشت كند. فرد مشمول قانون سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه خدمت متوالی یا ۲۵ سال سابقه خدمت متناوب بدون شرط سنی می تواند بازنشسته شود.

شرایط و انواع «بازنشستگی» زنان و مردان
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، پرداخت مستمری به بیمه شدگان اصلی و تبعی همچون مهمترین ماموریت های سازمان تامین اجتماعی شمرده می شود. برمبنای قانون تامین اجتماعی، بازنشستگی به معنای عدم اشتغال بیمه شده به كار به جهت رسیدن به سن و شرایط بازنشستگی است. برای احراز بازنشستگی در قانون مذكور دو معیار رسیدن به سن مقرر و داشتن سنوات پرداخت حق بیمه به میزان آنچه در قانون تامین اجتماعی تعیین شده، است.
قاعده كلی در پرداخت مستمری بازنشستگی رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است. به سبب این ماده مستمری های پرداختی نباید از حداقل حقوق مصوب شورای عالی كار در سال مربوطه كمتر باشد. ولی در چند مورد این قاعده اجرا نمی گردد.
البته موارد استثنائی باید بطور موردی و مصداقی در قانون تعیین و تصریح شود. در موارد بازنشستگی فوق الذكر از بند اول تا بند ۷ این قانون، قاعده یاد شده جاری است ولی برای بندهای ۸ و ۹ مبنای محاسبه مستمری و پرداخت آن، میزان سنوات پرداخت حق بیمه یا اصطلاحا مستمری استحقاقی است. در این صورت ماده ۱۱۱ اجرا نمی گردد و در صورتیكه حقوق استحقاقی از حداقل حقوق كمتر باشد تا حداقل ارتقاء نخواهد یافت.
در تمامی موارد ذكرشده فقط بیمه شده می تواند به سازمان تامین اجتماعی درخواست بازنشستگی دهد و كارفرما نمی تواند بازنشستگی كارگر خودرا تقاضا كند. صرفا در یك مورد كارفرما می تواند خواهان بازنشستگی كارگر خود شود و آن هم در موردی است كه سن كارگر بیمه شده حداقل ۵ سال از زمان قانونی بازنشستگی گذشته باشد كه این مساله برای بانوان ۶۰ سالگی است. یعنی كارفرما می تواند از سازمان بخواهد كه كارگر زن خودرا كه به ۶۰ سالگی رسیده بازنشسته كند.
سن بازنشستگی، برمبنای بند ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان است كه در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود. در صورتیكه مستمری استحقاقی فرد بر طبق این بند كمتر از حداقل حقوق سال مربوطه باشد تا حداقل حقوق ارتقاء خواهد یافت. همین طور باید اظهار داشت كه شرایط بازنشستگی برای كلیه بیمه شدگان شامل بیمه شدگان اجباری، اختیاری و حرف و مشاغل آزاد یكسان است.

شرایط و انواع بازنشستگی مردان
۱- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند با حداقل حقوق پایه و بیشتر بازنشسته شود.
۲- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سال های پرداخت حق بیمه بازنشسته می شود.
۳- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه
* در شرایطی كه فرد زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می تواند سابقه خودرا با خرید حق بیمه تكمیل كرده و با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شود.
۴- فرد تحت پوشش با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق كامل باز نشسته می شود.
۵-فرد تحت پوشش بدون شرط سنی با ۳۵ سال سابقه خدمت می تواند بازنشسته شود.
* حداكثر سابقه برای پذیرش و محاسبه در تعیین مستمری ۳۵ سال است.


شرایط و انواع بازنشستگی زنان


شرایط سنی بازنشستگی برای زنان پنج سال از آقایان كمتر است. به این معنا كه زنان با سن كمتری می توانند بازنشسته شوند. در مورد سابقه لازم برای بازنشستگی نیز عموما شرایط برای زنان و مردان یكسان است، ولی در چند مورد برای زنان از نظر سابقه شرایط سهل تری در نظر گرفته شده است. نكته سوم مربوط به وجود شرایط همزمان سن و سابقه برای بازنشستگی زنان است. به این معنا كه به غیر از سه مورد (بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، بازنشستگی جانبازان و بازنشستگی با ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه) قاعده اصلی در بازنشستگی تحقق توامان شرط سن و سابقه در احراز بازنشستگی است.
۱- فرد تحت پوشش با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه می تواند بازنشسته شود.
۲-فرد تحت پوشش با ۵۵ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه می تواند درخواست بازنشستگی كند.
۳-فرد تحت پوشش با ۴۲ سال سن برای مشمولان قانون كار و ۲۰ سال سابقه می تواند بازنشسته شود.
*در خصوص این گروه از بیمه شدگان، در صورتیكه مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوطه كمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش نمی یابد.
۴- فرد تحت پوشش با داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی می تواند بازنشسته باشد.
۵- فرد تحت پوشش اگر معلول عادی باشد می تواند با ۴۵ سال سن و با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه تقاضای بازنشستگی كند.
۶- فرد تحت پوشش بازنشستگی با داشتن ۵۵ سال سن با حداقل۱۰ سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود.
* در این حالت بیمه شده می تواند با ۱۰ سال سابقه و بیشتر تا ۲۰ سال، درخواست بازنشستگی كند كه مستمری وی به میزان سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود (بین ۱۰ تا ۲۰ روز حقوق). در این صورت ماده ۱۱۱ قابل اجرا نیست و چنانچه حقوق وی از حداقل پایین تر باشد، مستمری تا حداقل حقوق افزایش نمی یابد.
* بانوانی كه سن آنها به ۵۵ سال رسیده، ولی زیر ۱۰ سال سابقه دارند می توانند با پرداخت حق بیمه سنوات كسری تا ۱۰ سال سابقه، با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند كه در این صورت نیز چنانچه حقوق آنها از حداقل حقوق مصوب شورای عالی كار كمتر باشد، ترمیم نخواهد شد.

شرایط بازنشستگی در كارهای سخت و زیان آور
طبق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، افرادی كه حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در كارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته اند و در هر مورد حق بیمه مذكور را به سازمان پرداخته باشند، بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی كنند.
همین طور چنانچه كمیسیون های پزشكی سوژه ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی پیش از رسیدن بیمه شده شاغل در كارهای سخت و زیان آور به سابقه مقرر (۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب برای كارهای سخت و زیان آور) فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به كارهای سخت و زیان آور تشخیص دهند، فرد بیمه شده می تواند درخواست بازنشستگی كند. بر این اساس هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در كارهای سخت و زیان آور ۱.۵ سال محاسبه می گردد.
منبع:

1398/08/16
20:36:30
5.0 / 5
4491
تگهای خبر: بازنشستگی , بیمه , پزشك , زنان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان